Poplatky za štúdium

Poplatky za štúdium v Jazykovej škole, Javorová 16, Spišská Nová Ves

určené v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja č.13 /2016  z 25. apríla 2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach. 

 

Počet hodín týždenne

Typ kurzu

Zápisné ročne € ***

Školné ročne €

Spolu ročne €

Poslucháč žiak ZŠ, SŠ a VŠ*      

          2

-všeobecný jazyk

-prekladový sem.

    10

   70

   80

         3

konverzačný kurz pre maturantov

kurz všeobecného jazyka

    10

    90

  100

      4

-všeobecný jazyk

 10

110

 

  120

 

Poslucháč zaopatrená dospelá osoba

     

      2

 

-prekladový sem.

  10

  90

   100

        2

 -konverzačný kurz

  10

  105

   115

         3

všeobecný jazyk

 

   10

  130

   140

        4

-všeobecný jazyk

 - konverzačný   

  kurz

10

170

   180

Poslucháč invalidný, starobný dôchodca, držiteľ ZŤP**

       2

 

 

10

 80

   90

        3

 

 10

 110

  120

        4

 

 10

 120

  130

 *poslucháč denného štúdia na vysokej škole do 26 rokov
  ** dôchodca , ktorého jediným zdrojom príjmu je starobný alebo invalidný dôchodok, držiteľ ZŤP vo veku od 18 rokov

*** zápisné je určené vo výške 10,00 eur ročne pre každého poslucháča

Poslucháči majú povinnosť uhradiť  poplatok za štúdium  do 10 dní od podania  prihlášky bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet:

IBAN: SK92 8180 0000 0070 0035 4759

V odôvodnených prípadoch, len na základe žiadosti, môže riaditeľka školy súhlasiť s rozdelením školného na dve splátky.

Rozdeliť platbu je možné, ak: poslucháč navštevuje dva kurzy, jazykovú školu navštevujú dvaja a viac členov rodiny ( iné dôvody posúdi riaditeľka individuálne).

Prvá splátka pozostáva zo zápisného a polovice školného.
O vrátenie platby za 2. polrok musí poslucháč písomne požiadať  do 10. decembra 2017. Po tomto termíne nebude možné nárok uplatniť.

Vrátenie platby: Poslucháčovi, ktorý sa nezúčastni ani jednej vyučovacej hodiny do 30. septembra 2017, (nenastúpi do školy), škola na základe písomnej žiadosti vráti školné. Zápisné sa nevracia.

Poslucháčovi môže byť školné znížené alebo odpustené na základe písomnej žiadosti a predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Žiadosť sa prostredníctvom riaditeľky jazykovej školy postupuje na posúdenie príslušnej  komisii Košického samosprávneho kraja.

UPOZORNENIE: Podmienkou zápisu je vyplnenie prihlášky a zaplatenie poplatku do určeného termínu. Odovzdanie prihlášky bez preukázania platby nezaručuje zaradenie do jazykového kurzu.