Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z. z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

Dňa 14. apríla 2014 bola ustanovená nová Rada školy pri Jazykovej škole, Javorová 16, Spišská Nová Ves v tomto zložení:

Predseda:

PhDr.Jana Fukerová - zástupca pedagogických zamestnancov

Podpredseda:

PhDr. Stanislav Vospálek – poslanec zastupiteľstva KSK

Členovia:

MUDr. Marián Hojstrič – poslanec zastupiteľstva KSK

Ing. Mária Nováková- zástupca zriaďovateľa

Daniela Spišáková - zástupca nepedagogických zamestnancov

Štatút rady školy