Španielsky jazyk

  RÁMCOVÉ OSNOVY 
JAZYK ŠPANIELSKY 
Základný kurz úroveň A1a A2 
1. ročník (4 hod. týždenne – 142 hodín za rok) 
A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky /

V hovorenom prejave študent: 

 1. Používa jednoduché frázy a vety na opísanie seba, svojich blízkych, miesta kde žije, čo robí.
 2. Vytvára samostatné frázy  o ľuďoch, miestach, udalostiach, činnostiach.
 3. Je schopný jednoducho komunikovať, hovoriť o svojich záľubách, o sebe, o obľúbených činnostiach -nakupovanie, stretávanie sa s priateľmi, povedať čo má, nemá rád, popísať blízku osobu aj seba, povedať o svojich zvykoch a dennom režime.
 4. V spoločenskom využití jazyka dokáže sa pozdraviť  formálne, neformálne, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poprosiť o niečo, ospravedlniť sa, poďakovať, zablahoželať. 
 5. Dokáže v krátkosti popísať svoje mesto, región, svoju krajinu , zvýrazniť zaujímavosti . 

Pri čítaní: 

 1. Porozumie krátkemu jednoduchému textu, , zachytí známe slová a frázy.
 2. Pochopí krátke a jednoduché odkazy.
 3. Rozpozná známe slová, základné frázy objavujúce sa v každodenných situáciách.
 4. Prečíta krátky aktuálny text z časopisu, pochopí základný obsah a dokáže napísať krátku anotáciu prečítaného.
 5. Prečíta krátky umelecký text, úryvok z poviedky, báseň, pochopí obsah. 

Pri počúvaní : 

 1. Porozumie pomalému zreteľnému slovnému prejavu s pauzami, tak aby chápal základný význam.
 2. Rozumie inštrukciam podávaným v pomalom tempe.
 3. Porozumie nahrávke so známou a jednoduchou témou, dokáže odpovedať ne otázky k vypočutému textu.
 4. Porozumie nahrávke s neznámou , zložitejšou témou, pochopí obsah témy a základné údaje.
 5. Porozumie hudobnej nahrávke- jednoduchej piesni, zapíše si aspoň časť vypočutého textu. 

V písanom prejave: 

 1. Napíše jednoduché oddelené frázy  o sebe, o iných ľuďoch, o veciach ktoré ho zaujímajú.
 2. Napíše jednoduchú krátku pohľadnicu, mail na bežnú tému.
 3. Poskytne osobné údaje o sebe.
 4. Je schopný vyplniť formulár/žiadosť, prihláška, hotelová karta apod./
 5. Napíše krátku esej o sebe, svojej rodine, dennom režime, voľnom čase, krátko popíše svoj byt, dom, svoje mesto. 

Gramatika a fonetika. 

 • pravidlá výslovnosti, prízvuk, intonácia
 • členy, určitý, neurčitý
 • podstatné mená rod, pád, číslo
 • prídavné mená, postavenie, číslo, rod
 • zámená - osobné, privlastňovacie, ukazovacie,predmet priamy, nepriamy
 • číslovky, základné, radové 
 • slovesá/slovesá ser, estar-rozdiely v použití, slovesné triedy, nepravidelné slovesá, základné frázové slovesá
 • slovesné časy-prítomný čas, blízky budúci, jednoduchý budúci, prvá podmienka, estar  + gerundio,sručný prehľad o časoch minulých
 • základné rozdiely medzi kastílskou a americkou španielčinou   

Lexika 

 • názvy krajín, národností, povolania
 • opis domu ,bytu, zariadenia
 • popis osoby, fyzické a charakterové črty
 • názvy dní, mesiacov
 • počasie, ročné obdobia
 • voľný čas , záľuby 
 • potraviny, jedlá  
 • nákupy, cestovanie
 • režim dňa
 • opis mesta, krajiny , prírodné a historické zaujímavosti
 • ľudské telo, choroby, zdravý životný štýl  

Španielsky hovoriace krajiny/kultúra, veda, história, sociológia, problémy, úspechy, osobnosti/
-reálie Španielska/španielska kráľovská rodina, hlavné historické momenty krajiny, súčasnosť, osobnosti kultúry, športu ,hlavné kultúrne a historické zaujímavosti, mestá, kultúrne pamiatky, film, hudba/
Premietnutie dvoch filmov /v každom polroku jeden/ španielskej produkcie.
 
  RÁMCOVÉ OSNOVY  
  JAZYK ŠPANIELSKY 
  Základný kurz úroveň A1a A2

    
2. ročník (4 hod. týždenne – 142 hodín za rok) 
A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky


V hovorenom prejave študent: 

 1. Požiada o tovar v obchode, objedná si jedlo v reštaurácii, reklamuje tovar.
 2. Rezervuje izbu v hoteli, požiada o základné informácie o bývaní, platbe, podmienkach.
 3. Popíše svoje zdravotné problémy
 4. Dokáže vyjadriť svoje požiadavky v rôznych situáciách
 5. Popíše známu osobnosť, vzťahy v rodine, s priateľmi, výhody, nevýhody rôznych profesií, svoje oblečenie, kultúrny zážitok.
 6. V spoločenskom využití jazyka- vyjadrí svoju mienku, zmení tému, uzavrie debatu, vyjadrí prianie, vyžiada informáciu, vyjadrí súhlas, nesúhlas, prijme, odmietne pozvanie. 

Pri čítaní 

 1. Porozumie jednoduchým návodom, bežným názvom jedál, výrobkov, nápisom, informáciam  v inzerátoch, reklamách,.
 2. Porozumie krátkym informačným tabuliam, rôznym jednoduchým inštrukciam,
 3. Porozumie textu so známym obsahom, dokáže odpovedať na otázky k prečítanému.
 4. Porozumie textu s neznámym obsahom, dokáže pochopiť hlavnú myšlienku textu.
 5. Prečíta a porozumie jednoduchý umelecký text- krátku poviedku a stručne reprodukuje obsah.

 Pri počúvaní

 1. Pochopí jednoduché pokyny, dávané zrozumiteľne priamo od osoby v blízkosti- pokyny v hoteli, u lekára, v obchode, v úrade.
 2. Porozumie pokynom z rozhlasu, napr. na letisku, na stanici apod., vie sa zorientovať podľa počutého.
 3. Porozumie dialógu medzi osobami, zorientuje sa v obsahu rozhovoru.
 4. Vypočuje si pesničku, pochopí obsah a zapíše aspoň časť textu. 

V písanom prejave  

 1. Napíše jednoduchý list, mail, vyplní formulár.
 2. Napíše stručný odkaz alebo blahoželanie
 3. Rozlíši formálny a neformálny štýl listu, odkazu, mailu apod.
 4. Napíše krátku esej  na zvolenú tému.
 5. Napíše svoj životopis  

Gramatika a fonetika  

 • vzťažné vety
 • jednoduchý minulý čas, imperfektum/ morfológia, použitie, nepravidelné slovesá/
 • rozdiely v použití týchto časov
 • prídavné mená/krátenie, stupňovanie, porovnávanie/
 • perfektum, predminulý čas/morfológia, použitie týchto časov/
 • súslednosti časové v oznamovacom spôsobe
 • kondicionál
 • frázové slovesá  

Lexika 

 • voľný čas
 • rodina, vzťahy v rodine, generačné vzťahy
 • spoločnosť, vzťahy, problémy, mladí ľudia
 • televízia, rádio, tlač
 • prázdniny, cestovanie
 • spoločenské udalosti
 • bývanie, obliekanie
 • ľudské telo, choroby, výživa, životný štýl
 • práca, povolania

Reálie Latinskej Ameriky- geografia, základné informácie historické, súčasné, zaujímavosti prírodné, historické, súčasnosť, kultúra, osobnosti/spisovatelia, speváci, herci, politické a spoločenské osobnosti súčasné i historické.