Základná štátna jazyková skúška z talianskeho jazyka

ZÁKLADNÁ  ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA  Z TALIANSKEHO JAZYKA

Predpokladom úspešného absolvovanie štátnej jazykovej skúšky je seriózna príprava

PÍSOMNÁ ČASŤ pozostáva zo štyroch častí: 

1) POČÚVANIE  S POROZUMENÍM 

Počúvanie s porozumením Kandidát si vypočuje 2 x  nahrávku (alebo ho examinátor dvakrát prečíta). 
Potom kandidát dokáže porozumenie textu vypracovaním zadaných úloh. 
Kandidát pracuje bez slovníka. 
 

2) ČÍTANIE S POROZUMENÍM

Porozumenie čítaného textu v talianskom jazyku v celkovom rozsahu 500 až 600 slov. 
Stupeň porozumenia sa hodnotí na základe vypracovania zadaných úloh. 
Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovník.

3) PREKLAD DO TALIANSKEHO JAZYKA

Preklad je zameraný na overenie jazykových kompetencií správneho používania 
gramatických a lexikálnych štruktúr zodpovedajúcich danej jazykovej úrovni. 
Slovenský text je v rozsahu 100 plnovýznamových slov. 
Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu talianskeho jazyka, nie doslovne, 
teda zachovávajúc význam textu využívať jazykové špecifiká talianskeho  jazyka. 

4) VOĽNÁ TÉMA

Tému, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém a vypracuje ju v rozsahu 180 -220 slov. 
Pri preklade do talianskeho jazyka a pri spracovaní voľnej témy kandidát môže používať slovník. Kandidát, ktorý v písomnej časti skúšky nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.    

 

ÚSTNA ČASŤ má štyri časti: 

1) PRÁCA S TEXTOM  alebo VIZUÁLNY STIMUL.

 V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 min.) sa kandidát oboznámi s textom, 
ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, 
prípadne diskusie o obsahu textu. 
Pri vizuálnom stimule sa kandidát v rámci prípravy oboznámi s obrazovým podnetom /grafy, 
fotografie, obrázky, koláž/, slovne ho popíše, analyzuje a reaguje na otázky skúšajúcich.

2) KONVERZAČNÁ TÉMA

 Sylaby konverzačných tém sú uvedené nižšie. 
Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, 
predniesť svoje spracovanie témy samostatne, v ucelenom prejave, 
preukázať zodpovedajúcu slovnú zásobu, vhodne reagovať na otázky. 

3) REÁLIE

Sylaby reálií sú tiež uvedené nižšie. 
Kandidát má ukázať, že pozná zemepisno- hospodárske, kultúrno-politické a historické pomery Talianska. 
Odporúčame serióznu prípravu kandidáta na všetky otázky, 
vyžaduje sa odpoveď obsahujúca konkrétne fakty. 
Potrebné znalosti o týchto faktoch môže kandidát získať z učebníc zemepisu a dejepisu, 
z konverzačných príručiek, z dennej tlače alebo z cudzojazyčného vysielania správ. 

4) PREČÍTANÁ  LITERATÚRA 

Kandidát uvedie v prihláške tri tituly, ktoré prečítal. 
Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov talianskej literatúry. 
Z uvedených titulov examinátor vyberie jedného autora, 
ktorého kandidát zaradí do literárneho obdobia a v stručnosti rozpovie obsah diela, 
zameria sa na charakteristiku postáv a význam daného diela. 

 

                                                   OKRUHY TÉM  NA ÚSTNU ČASŤ   

KONVERZAČNÉ TÉMY:

 • La vita famigliare (Rodinný život): talianska rodina a slovenská rodina; 
  rozdiely a podobnosti; členovia rodiny, ostatní príbuzní, 
  mužská a ženská úloha v rodine, výchova detí, zakladanie rodiny.
 • Ľ alloggio (Bývanie): život v meste a na vidieku, klady a zápory; 
  charakteristika slovenského a talianskeho bývania, 
  akú máte predstavu o svojom ideálnom dome, dom vašich snov.
 • Il tempo libero (Voľný čas): čo rozumieme pod pojmom: voľný čas; 
  aktívne a pasívne trávenie voľného času; 
  dovolenky a prázdniny s deťmi či bez nich, hobby; 
  ako trávia zvyčajne svoj voľný čas taliani; kto má viac času pre svoje záľuby ženy či muži?
 • I Viaggiare (Cestovanie): dopravné prostriedky; 
  verejná doprava; 
  aké sú najčastejšie príčiny dopravných nehôd; 
  najkrajší a najnepríjemnejší zážitok z cestovania; 
  ktorý dopravný prostriedok uprednostňujete? 
 • La Slovacchia (Slovensko): geografia krajiny; 
  história kultúra, ľudia; 
  zaujímavé  miesta na Slovensku, ktoré by ste odporúčali zahraničným turistom; 
  ku ktorej časti republiky máte najbližší vzťah a prečo;
 • La salute (Zdravie): zdravý životný štýl; 
  ľudské telo; najčastejšie choroby – ako im predchádzať; 
  u lekára; 
  najčastejšie civilizačné choroby; 
  ako získať a udržať si dobrú fyzickú kondíciu; 
  čo robíte pre svoje zdravie?
 • Lo sport (Šport): 
  úloha športu v našom živote; 
  čo pre vás znamená aktívny a pasívny šport; 
  obľúbené športy v Taliansku a na Slovensku; 
  Olympijské hry; 
  obľúbený šport alebo športovec;
 • La mia giornata (Môj denný režim): 
  ako vyzerá váš bežný pracovný deň život; 
  nájdete si čas aj na štúdium; 
  váš víkendový deň; 
  ideálne strávený víkend; 
  nájdete si čas aj pre seba? 
  Ste aktívny človek?
 • Il cibo e la cucina (Jedlo a kuchyňa): 
  vaše stravovacie návyky; 
  čo a kedy jeme počas dňa; slovenská kuchyňa - charakteristika; 
  talianska kuchyňa –  charakteristika; 
  talianska záľuba v reštauráciách;
 • Le spese e servizi (Nákupy a služby): 
  chodíte nakupovať? 
  Aký tovar do ktorých obchodov; 
  nákup v supermarkete, pri  pulte; 
  na čo sa pýtame pri nákupe tovarov? 
  Akú úlohu zohrávajú nakupovanie a služby v živote moderného človeka? 
 • La natura e il tempo (Príroda a počasie):
  človek a pozorované zmeny v prírode počas roka, ročné obdobia; 
  charakteristika priaznivého a nepriaznivého počasia, 
  klíma - rozdiely v Taliansku a na Slovensku, 
  životné prostredie a ekológia základné hľadiská.
 • La vita culturale (Kultúrny život): 
  kino, divadlo, koncerty, výstavy, literatúra, 
  ktorým filmom, divadelným predstaveniam, knihám dávate prednosť? 
  Kultúrna ponuka v vašom meste;
 • La professione  (Profesia, povolanie): 
  známe a menej známe profesie, 
  motivácia pre vykonávanie mojej profesie, 
  prečo som si zvolil/zvolila svoju profesiu; 
  využitie cudzieho jazyka v mojej práci; 
 • La mia cittá (Moje mesto): 
  opíšte mesto v ktorom žijete; 
  obchodná sieť a doprava v meste, služby obyvateľstvu vo vašom meste; 
  predstavte vaše mesto cudzincovi; 
  pomôžte zorientovať sa v službách, v kultúre a pod.  

 

FAKTOGRAFICKÉ  TÉMY

 • Ľ Italia-  geografia ď Italia (Geografia Talianska); 
  charakteristika geografie krajiny, kontinent, ostrovy, pohoria, rieky, jazerá. 
 • Ľ Italia – industria ed economia (Hospodárka geografia): 
  hospodárka geografia krajiny, 
  Taliansko priemyselná a poľnohospodárska krajina, 
  veľké podniky, slávne obchody.
 • Breve storia ď Italia (História Talianska)
  prierez históriou Talianska, 
  dôležité úseky dejín, ktoré ovplyvnili Talianske a svetové dejiny. 
 • Sistema politico ed amministrativo in Italia  (Politický systém)
  politický a administratívny systém Talianska, 
  členenie krajiny, politické strany, politické voľby.
 • Il mio scrittore preferito;
  il libro che mi piace – (Môj obľúbený autor):  
  il libro italiano; 
  pokúste sa predstaviť svojho obľúbeného literárneho autora
  a charakterizovať jeho tvorbu.
 • Lo sport (Gli sport piú praticati)
  najobľúbenejšie športy talianov, 
  Taliansko a šport,  Giro ď Italia, futbal,  
  šport a športovci spájajú a pomáhajú slabým a chorým.  
 • Ľ educazione in Italia (Vzdelávanie v Taliansku)
  vzdelávací systém v Taliansku, základná charakteristika, 
  porovnanie vzdelávania v oboch krajinách.
 • Arte italiana (Talianske umenie)
  prierez umeleckým bohatstvom Talianska 
  (výtvarné, filmové a hudobné umenie); 
  najvýznamnejšie osobnosti talianskej literatúry od histórie po súčasnosť.
 • Andare in vacanza – prírodné bohatstvo Talianska, 
  pláže, národné parky, prírodné krásy krajiny, 
  ktoré sú lákadlom pre návštevníkov z celého sveta. 
 • Media in Italia -  (Masmédia v Taliansku): 
  váš vzťah k masmédiám ako takým, ich miesto a vplyv v súčasnom živote; denná tlač, časopisy; 
  televízia; 
  internet; 
  pozitívne a negatívne stránky internetu;
 • Feste, tradizioni e ricorrenze in Italia  (Sviatky a tradície v Taliansku)
  čo je to sviatok, prečo sa oslavuje, charakterizujte národné sviatky.
 • Roma – capitale ď Italia  (Rím)
  hlavné mesto talianska, mesto bazilík a fontán, 
  charakterizujte toto európske veľkomesto.
 • Firenze – la cittá delľ arte, (Florencia) mesto umenia, opis a najznámejších umeleckých pamiatok 
  zapísaných v Zozname kultúrnych pamiatok UNESCO.   
 • Lo Stato del Vaticano (Vatikán)
  nezávislý štát na území Talianska, 
  jeho význam a postavenie, kultúrno - umelecké zbierky Vatikánu. 

Odporúčaná literatúra, štúdium:  

 • Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština.
 • Progetto italiano, I. II.III.
 • Reálie, I come italiano.
 • Italština, otázky a odpovede.
 • J.Špička: Italské reálie.
 • Sylva Hamplová: Mluvnice italštiny
 • M.Kučerková, D.Laudani: Leggere e capire ľ Italia.
 • A. Chiuchiú: Le preposizioni
 • A. Chiuchú:  Et cetera

 

Odporúčaná literatúra, čítanie:

Prevažne diela autorov 20. stor.:

 • A.Tabucchi
 • I. Calvino
 • U. Eco
 • I. Svevo
 • G. Bassani
 • A.Moravia
 • F. Volo
 • Dario Fo
 • Grazia Deledda
 • A. Campanile
 • C.Pavese...

 

Diela klasickej talianskej literatúry: 

G.Leopardi, D.Alighieri, G.Boccaccio, A. Manzoni, L. Ariosto, U. Foscolo a ďalších