Termíny

Jarný termín 2024 - písomná časť

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk

20. apríl 2024  

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – nemecký jazyk

20. apríl 2024

Jarný termín 2024 - ústna časť

30. máj – 8. jún 2024     

Poplatky - základná štátna jazyková skúška - interní poslucháči - 70 €, externí poslucháči - 100 €

               - všeobecná štátna jazyková skúška - interní poslucháči - 85 €, externí poslucháči - 125 €

Číslo účtu: SK92 8180 0000 0070 0035 4759

Variabilný symbol - rodné číslo bez lomky

Prihlášku spolu so štrukturovaným životopisom v slovenskom jazyku a dokladom o zaplatení posielajte mailom alebo poštou alebo doručte osobne do 31. marca 2024.

 

Jesenný termín 2024 - písomná časť

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk

18. október 2024  

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – nemecký jazyk

18. október 2024

Jesenný termín 2024 - ústna časť

8. november 2024     

Poplatky - základná štátna jazyková skúška - interní poslucháči - 70 €, externí poslucháči - 100 €

               - všeobecná štátna jazyková skúška - interní poslucháči - 85 €, externí poslucháči - 125 €

Číslo účtu: SK92 8180 0000 0070 0035 4759

Variabilný symbol - rodné číslo bez lomky

Prihlášku spolu so štrukturovaným životopisom v slovenskom jazyku a dokladom o zaplatení posielajte mailom alebo poštou alebo doručte osobne do 16. septembra 2024.