Termíny

Jarný termín 2022 - písomná časť

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk

23. apríl 2022

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – nemecký jazyk

23. apríl 2022

Číslo účtu: SK92 8180 0000 0070 0035 4759, ako variabilný symbol uvádzajte rodné číslo bez lomky.

 

Poplatky: Základná štátna jazyková skúška - interní poslucháči - 50 €, externí poslucháči  60 €

                 Všeobecná štátna jazyková skúška - interní poslucháči - 65 €, externí poslucháči - 85 €

Prihlášku spolu so štrukturovaným životopisom v slovenskom jazyku a dokladom o zaplatení posielajte mailom alebo poštou alebo doručte osobne do 31. marca 2022.

Jarný termín 2022 - ústna časť

27. máj - 4. jún 2022

 

Jesenný termín 2022 - písomná časť

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk

14. október 2022  

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – nemecký jazyk

14. október 2022

Jesenný termín 2022 - ústna časť

4. november 2022

Prihlášku spolu so štrukturovaným životopisom v slovenskom jazyku a dokladom o zaplatení posielajte mailom alebo poštou alebo doručte osobne do 16. septembra 2022.