O škole

Zriadenie školy :  1. septembra 2001 ako Štátna jazyková škola, od 1.9.2008 sa v zmysle školského zákona transformuje na Jazykovú školu 

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj

Právne postavenie školy:  organizácia s právnou subjektivitou

Forma hospodárenia školy:  rozpočtová organizácia zapojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja

Predmet činnosti školy: škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, pre žiakov základných škôl, stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých.  Absolvovaním vzdelávacích programov  môže poslucháč získať primárne, sekundárne a postsekundárne  jazykové vzdelanie. Stupeň jazykového vzdelania nenahrádza stupeň vzdelania.  Vzdelávací program sa môže skončiť vykonaním štátnej jazykovej skúšky. Štátnu jazykovú skúšku môže vykonať aj uchádzač, ktorý na jazykovej škole neštudoval. Vzdelávanie v jazykovej škole sa uskutočňuje v kurzoch, ktoré prebiehajú v popoludňajších a večerných hodinách.

Sídlo školy: budova Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves