Základné informácie

Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky.

Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.   

Druhy štátnych jazykových skúšok:

a) základná    - 1. stupeň náročnosti,
b) odborná    - 2. stupeň náročnosti, (len úspešní maturanti bilingválneho gymnázia)
c) všeobecná - 2. stupeň náročnosti
d) špeciálna – 3. stupeň náročnosti      

Jazyková škola v Spišskej Novej Vsi zriaďuje prípravné kurzy na  všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického a nemeckého jazyka , prípadne na základnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka .

Stupeň náročnosti pre základnú štátnu jazykovú skúšku je na úrovni 525 až 600 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy a zodpovedá jazykovou náročnosťou stupňu B2 referenčného rámca. Možno ju vykonať po dovŕšení 17 roku veku.   

Stupeň náročnosti pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku je na úrovni 840 až 980 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy a zodpovedá jazykovou náročnosťou stupňu C1 až C2 referenčného rámca.

Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku možno vykonať po dovŕšení osemnásteho roku veku. Riaditeľ jazykovej školy môže výnimočne povoliť vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky aj mladšiemu účastníkovi, ak preukáže požadované jazykové zručnosti,  kompetencie a vedomosti.