Organizácia štúdia

Jazyková škola organizuje vyučovanie cudzích jazykov pre žiakov základných škôl, stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 o jazykovej škole.

Jazyková škola poskytuje vzdelávanie za poplatok, ktorý pozostáva zo školného podľa typu kurzu a zápisného v sume 10 €. Vyučovanie trvá od septembra do júna a uskutočňuje sa podľa vzdelávacieho programu v kurzoch rozdelených nasledujúcim spôsobom:

Primárne jazykové vzdelanie 
Základný kurz      0., 1. a 2. ročník cudzieho jazyka  (420 hodín) úroveň A1 – A2 podľa  SERR

Nižšie sekundárne jazykové vzdelanie 
Stredný kurz       3. a 4. ročník cudzieho jazyka   (280 hodín)    úroveň B1 – B 2.1 podľa SERR

Vyššie sekundárne jazykové vzdelanie 
Vyšší kurz            5. a 6. ročník cudzieho jazyka (280 hodín) úroveň B2.2 – C1.1 podľa SERR

Postsekundárne jazykové vzdelanie 
Prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka (140 hodín) - úroveň C1.2 podľa SERR
Prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku  (140 hodín) - úroveň B2 podľa SERR
 

O úspešnom ukončení kurzu jazyková škola vydá osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu (po 2., 4. a 6. ročníku), o úspešne vykonanej štátnej jazykovej skúške jazyková škola vydáva vysvedčenie.

Študijné výsledky poslucháča  jazykovej školy hodnotí na konci každého školského polroka učiteľ kurzu. 
Prospech poslucháča jazykovej školy a účastníka skúšky sa hodnotí týmito štyrmi stupňami:
stupeň 1 - výborný - 100 až 90 %,
stupeň 2 - veľmi dobrý - 89 až 80 %,
stupeň 3 - dobrý - 79 až 70%,
stupeň 4 – nevyhovel - 69 % a menej.

Študijné výsledky sa hodnotia priebežne, na konci každého polroka je test, ktorý je poslucháč povinný absolvovať. Poslucháča, ktorý bol na konci školského roka klasifikovaný stupňom nevyhovel alebo nebol klasifikovaný a neuspel ani v opravnom teste v auguste, nie je možné zapísať do vyššieho ročníka kurzu. Môže sa opätovne prihlásiť do ročníka kurzu, v ktorom bol hodnotený stupňom nevyhovel. Podmienkou na postup do vyššieho ročníka alebo získania osvedčenia o ukončení kurzu nie je len zvládnutie postupového testu, ale aj najmenej 70 % dochádzka.

Vyučovania sa môže zúčastniť iba prijatý poslucháč, ktorý preukázateľne zaplatil školné a zápisné a odovzdal vyplnenú prihlášku. V prípade, ak poslucháč nemôže nastúpiť do kurzu hneď od začiatku vyučovania, škola mu rezervuje miesto do konca septembra. Ak do toho termínu nenastúpi a písomne alebo osobne sa neospravedlní, jeho miesto bude poskytnuté ďalšiemu záujemcovi. 
Zápis nových poslucháčov prebieha v mesiacoch jún - august. Dodatočný zápis môže byť v septembri. Súčasní poslucháči sa prihlasujú v júni u svojich učiteľov.  Noví poslucháči môžu nastúpiť do ktoréhokoľvek ročníka na základe zaraďovacieho testu alebo pohovoru.

Zápisom do kurzu sa poslucháč zaväzuje na riadnu dochádzku. V prípade sporadickej dochádzky hrozí, že poslucháč nezvládne predpísané učivo. V prípade neprítomnosti na vyučovaní poslucháč nemôže požadovať, aby učiteľ s ním prebral  zameškanú látku. Určitú pomoc poslucháčom poskytujú vyučujúci v rámci svojich konzultačných hodín.  Pri absencii žiakov ZŠ na vyučovaní požadujeme ospravedlnenie od rodičov.

Poslucháč navštevuje kurz, do ktorého sa prihlásil. Prestupy do iného kurzu sa povoľujú len v odôvodnených prípadoch a ak je voľné miesto v kurze.