Organizácia štúdia

Jazyková škola organizuje vyučovanie cudzích jazykov pre žiakov základných škôl, stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008.

Jazyková škola poskytuje vzdelávanie za úhradu, poslucháč platí zápisné a školné. 
Vyučovanie trvá od septembra do júna a uskutočňuje sa podľa vzdelávacieho programu v kurzoch rozdelených nasledovne:

Primárne jazykové vzdelanie 
Základný kurz      1. a 2. ročník cudzieho jazyka  (280 hodín) úroveň A1 – A2 podľa  SERR

Nižšie sekundárne jazykové vzdelanie 
Stredný kurz       3. a 4. ročník cudzieho jazyka   (280 hodín)    úroveň B1 – B2.1 podľa SERR

Vyššie sekundárne jazykové vzdelanie 
Vyšší kurz            5. a 6. ročník cudzieho jazyka (280 hodín) úroveň B2.2 – C1.1 podľa SERR

Postsekundárne jazykové vzdelanie 
Prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku  7. ročník cudzieho jazyka (140 hodín)  úroveň C1.2 podľa SERR
Prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku   (140 hodín)  úroveň B2 podľa SERR
(úroveň 5. ročníka)

 O úspešnom ukončení kurzu jazyková škola vydá osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu ( po 2., 4. a 6. ročníku),  o úspešne vykonanej štátnej jazykovej skúške jazyková škola vydáva vysvedčenie.

Študijné výsledky poslucháča  jazykovej školy hodnotí na konci každého školského
polroka učiteľ kurzu. 
Prospech poslucháča jazykovej školy a účastníka skúšky sa hodnotí týmito štyrmi
stupňami:
stupeň 1 - výborný 100 až 90%,
stupeň 2 - veľmi dobrý 89 až 80%,
stupeň 3 - dobrý 79 až 70%,
stupeň 4 - nevyhovel 69 a menej %.

Študijné výsledky sa hodnotia priebežne, na konci každého polroka je test, ktorý je poslucháč povinný absolvovať. Poslucháča, ktorý bol na konci školského roka klasifikovaný stupňom nevyhovel alebo nebol klasifikovaný a neuspel ani v opravnom teste v auguste , nemožno zapísať do vyššieho ročníka kurzu. Môže sa opätovne prihlásiť do ročníka kurzu, v ktorom bol hodnotený stupňom nevyhovel. Podmienkou na postup do vyššieho ročníka alebo získania osvedčenia o ukončení kurzu nie je len zvládnutie postupového testu ale aj najmenej 70 % dochádzka.

Vyučovania sa môže zúčastniť iba prijatý poslucháč, ktorý preukázateľne zaplatil školné a zápisné a odovzdal vyplnenú prihlášku. V prípade, že poslucháč nemôže nastúpiť do kurzu hneď od začiatku vyučovania, škola mu rezervuje miesto do konca septembra. Ak do toho termínu nenastúpi a písomne alebo osobne sa neospravedlní, jeho miesto bude poskytnuté ďalšiemu záujemcovi. 
Zápis nových poslucháčov prebieha vždy v mesiacoch máj a jún. Dodatočný zápis môže byť v auguste. Súčasní poslucháči sa prihlasujú v júni u svojich učiteľov.  Noví poslucháči môžu nastúpiť do ktoréhokoľvek ročníka na základe vstupného zatrieďovacieho  testu v mesiaci jún/august.

Zápisom do kurzu sa poslucháč zaväzuje na riadnu dochádzku. V prípade sporadickej dochádzky hrozí, že poslucháč nezvládne predpísané učivo.   V prípade neprítomnosti na vyučovaní poslucháč nemôže požadovať, aby učiteľ s ním prebral  zameškanú látku. Určitú pomoc poslucháčom poskytujú vyučujúci v rámci svojich konzultačných hodín.  Pri absencii žiakov ZŠ na vyučovaní požadujeme ospravedlnenie od rodičov.

Poslucháč navštevuje kurz, do ktorého sa prihlásil. Prestupy do iného kurzu sa povoľujú len v odôvodnených prípadoch a ak je voľné miesto v kurze.