Vnútorný poriadok

Vnútorný školský poriadok Jazykovej školy Javorová 16  Spišská Nová Ves  pre štátnu jazykovú skúšku.

 

V zmysle Vyhlášky 321/2008 o jazykovej škole s ohľadom na § 8 ods. 6 a 7 a Skúšobného poriadku pre štátne jazykové skúšky, ktorý jej súčasťou vydávam nasledujúci vnútorný poriadok.

 

1. Žiadosť o zrušenie prihlášky. Pri žiadosti o zrušenie prihlášky na skúšku pred dňom jej konania jazyková škola na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou účastníka. Žiadosť o zrušenie prihlášky musí byť podaná v písomnej podobe.

2. Ak  uchádzač nepríde  na skúšku v stanovenom termíne a čase z vážnych osobných dôvodov, za ktoré sa považujú hospitalizácia, akútne zdravotné problémy,  bezodkladné pracovné povinnosti a zásah vyššej moci, neospravedlní sa písomne a nepredloží v písomnej podobe vierohodný dôkaz o dôvode neúčasti do troch dní od dátumu konania skúšky, jazyková škola mu úhradu za vykonanie štátnej jazykovej skúšky nevráti.

3.  Ak  uchádzač nepríde  na skúšku v stanovenom termíne a čase z vážnych osobných dôvodov, za ktoré sa považujú hospitalizácia, akútne zdravotné problémy, bezodkladné pracovné povinnosti a zásah vyššej moci,  písomne sa ospravedlní, doloží neúčasť vierohodným  písomným dokladom do troch dní od dátumu konania skúšky, riaditeľ jazykovej školy mu určí na vykonanie jazykovej skúšky jeden náhradný termín. Za štátnu jazykovú skúšku v náhradnom termíne účastník ďalšiu úhradu neplatí.

4. Kandidát musí absolvovať obidve časti v termíne, na ktorý sa prihlásil. t.j.- po úspešnom vykonaní písomnej časti sa musí zúčastniť ústnej časti.

5.  O odklad ústnej časti môže kandidát požiadať komisiu pre štátne jazykové skúšky iba raz a to najneskôr do jedného dňa pred jej  konaním  a  len z vážnych dôvodov za ktoré sa považujú hospitalizácia, akútne zdravotné problémy,  bezodkladné  pracovné povinnosti, ktoré kandidát musí náležitým spôsobom doložiť v písomnej podobe. Kandidát musí  vykonať ústnu časť skúšky do jedného roka od písomnej časti skúšky.

6. Kandidátovi, ktorý vyhovel v písomnej časti skúšky, ale neprospel pri ústnej časti, môže komisia pre štátne jazykové skúšky  povoliť jedno opakovanie ústnej časti v ďalšom skúšobnom období.  Kandidát sa na opakovanú skúšku prihlási najneskôr do jedného roka od vykonania písomnej časti a môže ju vykonať najneskôr do dvoch rokov od písomnej časti. Zaplatí polovicu úhrady, ktorá je v danom roku stanovená pre vykonávanú skúšku.

 

 

                                                                       Ing. Mgr. Miriam Dovalová

                                                                                  riaditeľka