Všeobecná

Cieľom všeobecnej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti a jazykové zručnosti z cudzieho jazyka, ktoré zodpovedajú jazykovým požiadavkám definovaným v stupni C1 CEF.

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o hlavných javoch života v danej jazykovej oblasti. Na skúške má kandidát preukázať hlbšie znalosti z reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti a schopnosť orientovať sa v kultúrnom, hospodárskom a pulitickom dianí v danej jazykovej oblasti. Skúška sa zameriava aj na základnú problematiku z pracovného prostredia kandidáta

Všeobecná ŠJS pozostáva z 2 častí: písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky. 
 

Písomnou časťou skúšky sa preveruje :

a) stupeň porozumenia vypočutého cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu minimálne 2 x 3 minúty vrátane inštruktáže alebo 200 slov formou počúvania s porozumením alebo formou náročnejšieho diktátu v rozsahu 100 plnovýznamových slov 

b) stupeň porozumenia čítaného cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu minimálne 600 slov 

c) schopnosť používať vybrané náročnejšie gramatické a lexikálne štruktúry v cudzom jazyku formou náročného prekladu do cudzieho jazyka v rozsahu 100 plnovýznamových slov 

d) schopnosť napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku alebo voľne spracovať v cudzom jazyku určenú tému v celkovom rozsahu minimálne 300 slov. 
 

Na vypracovanie písomnej časti skúšky sa určuje čas 4 hodiny. Pri preverovaní zručností uvedených pod písmenom c) a d) možno použiť slovník

Príprava na písomnú časť všeobecnej ŠJS: 
Pre prípravu na písomnú časť odporúčame záujemcom, aby sa pravidelne cvičili v posluchu,aby si cvičili čítanie s porozumením ("Reading Comprehension") vrátane techník rýchleho čítania "skimming" a "scanning". Pri príprave na preklad zo slovenčiny do angličtiny sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladu, t.j. neprekladať doslovne, ale použiť vhodnú frazeológiu, predložkové väzby a zvraty, rešpektovať odlišné struktúry jazyka.
Kandidáti by aj pri príprave mali pracovať s kvalitným slovníkom, rozhodne nestačí slovník vreckový.
Na opakovanie gramatiky a pestovanie štylistického vyjadrovania odporúčame okrem jazykových a gramatických príručiek na "advanced level" aj preštudovať si učebnice, používané na jazykovej škole.

 

Ústna časť skúšky pozostáva:

1.)  anglický jazyk: diskusia na jednu z konverzačných tém na základe súboru obrázkov.

      nemecký jazyk: práca s autentickým textom -  kandidát prezentuje obsah textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme textu.

2.) z konverzačnej témy - kandidát sa rozhovorí na jednu z konverzačných tém, ktoré sú uvedené v okruhoch konverzačných tém pre AJ a okruhoch konverzačných tém pre NJ.

3.) zo znalostí reálií (plynulé rozprávanie o faktografických témach - reálie z anglického, nemeckého jazyka) tejto časti má kandidát dokázať, že pozná zemepisno-hospodárske a kultúrno-politické pomery anglicky a nemecky hovoriacich krajín a vie ich porovnať s domácimi. ( Okruhy faktografických tém pre AJ a Okruhy faktografických tém pre NJ)

4.) z diskusie o vlastnom čítaní literárnych diel v origináli, ktoré kandidát uvedie na prihláške (5 diel, celkový rozsah cca 500 strán textu) - stručný obsah jedného z prečítaných diel, charakteristika postáv, prostredia, jazyka, zaradenie autora, charakteristika jeho tvorby

Ústna časť skúšky trvá 25-30 minút. Kandidátovi, ktorý neprospel pri ústnej časti skúšky, môže komisia pre štátne jazykové skúšky povoliť opakovanie ústnej časti skúšky v ďalšom skúšobnom období- najneskôr do dvoch rokov. 

Potrebné vedomosti o týchto faktoch môže kandidát získať z publikácii vydaných u nás alebo v zahraničí. Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko titulov 
Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame preto kandidátovi, aby sledoval dennú tlač v cudzom jazyku, cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových či televíznych), pretože takto získa aj znalosť nových moderných zaužívaných výrazov a zvratov. 
Beletria: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej piatich autorov z anglofónnych oblastí, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zadaní tejto časti ústnej skúšky, t.j. examinátor vyberie jedného z prečítaných autorov. Neznamená to ale, že kandidát bude hovoriť iba obsah prečítaného diela, ale musí preukázať aj znalosti o živote, diele a zaradení konkrétneho autora do príslušného literárneho obdobia, resp. literárneho prúdu 

 

Odporúčaná literatúra

Anglický jazyk  

Reálie a literatúra:

Mary Matz: Reálie Spojených státu amerických, nakladatelství Fraus 2008

Paul Whitton BSc, Hana Whitton, PhD: Reálie Velké Británie a Severního Irska, nakladatelství Fraus

Ch. Garwood, G.Gardani,E.Peris: Aspects of Britain and the USA, OUP

John Oakland: A Dictionary of British Institutions, British Civilization

Eliška Morkesová: British and American History, British and American Life and Institutions,  British and American Literature

A.Peck, E. Peck: Americká literatúra

A.Peck, E. Peck: Anglická literatúra

G.C.Thornley, G.Roberts: An outline of English literature

P.B. High : An outline of American literature

Karel Veselý: The English Speaking Countries

James O Driscoll: Braitain

Gramatika : gramatické príručky na úrovni B2 - C1 ( J. Eastwood, Oxford Grammar Practice,

R. Maurphy: Grammar in Use, CUP, M.Vince, FCF a Advanced Language Practice, Macmillan, V.Evans Round-up 5, 6, 

Konverzačné témy – dostupné konverzačné príručky na úrovni B2 -C1 a aktuálny materiál z tlače - médií 

 

Okruhy konverzačných a faktografických tém

Anglický jazyk
Španielsky jazyk

Nemecký jazyk