Základná

Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú vedomosti, jazykové zručnosti kandidáta z cudzieho jazyka a postoje, ktoré zodpovedajú jazykovým požiadavkám definovaným v stupni B2 referenčného rámca.

Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so Slovenskou republikou. Účastník ma preukázať schopnosť porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú štátnu jazykovú skúšku.    

Základná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej.

Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.    

Písomnou časťou sa preveruje :

a)     stupeň porozumenia vypočutého cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu 2x dve až tri minúty alebo 150-200 slov formou počúvania s porozumením alebo formou diktátu v rozsahu 100 plnovýznamových slov.
b)     stupeň porozumenia čítaného cudzojazyčného textu v rozsahu 500-600 slov.
c)     Schopnosť používať vybrané gramatické a lexikálne štruktúry v cudzom jazyku formou prekladu do cudzieho jazyka v rozsahu 100 plnovýznamových slov
d)     Schopnosť napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku v rozsahu 180-220 slov.

( Výber z troch navrhovaných tém)

V častiach c-d       sa môžu používať slovníky. Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky. Na vypracovanie písomnej časti sa určuje čas štyri hodiny.    

Ústna časť skúšky trvá 15 -20 minút, rovnaká je aj dĺžka prípravy.

Preveruje sa ňou schopnosť pohotovo reagovať v cudzom jazyku v bežných životných situáciách, schopnosť plynulo rozprávať v rámci určených konverzačných a faktografických tém a o vlastnom čítaní beletrie autorov z oblasti cieľového jazyka v príslušnom cudzom jazyku.

      Pozostáva zo štyroch častí:

Práca s textom: anglický jazyk: diskusia na jednu z konverzačných tém na základe súboru obrázkov.

                         ostatné  jazyky: práca s autentickým textom -  kandidát prezentuje obsah textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme textu.

Konverzačná téma: sylaby konverzačných tém sú uvedené v prílohe na nasledujúcej strane.

Otázka z reálií: sylaby reálií anglofónnych oblastí, nemecky , taliansky,rusky a španielsky hovoriacich krajín,  sú tiež uvedené v prílohe.

Konverzačnú tému a otázku z reálií si kandidát žrebuje.

Otázka z prečítanej literatúry: na prihláške kandidát uvedie diela najmenej troch autorov, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.  

Okruhy konverzačných a faktografických tém

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Španielsky jazyk
Taliansky jazyk
Ruský jazyk