Základná štátna jazyková skúška z ruského jazyka

Predpokladom úspešného absolvovanie štátnej jazykovej skúšky je seriózna príprava.
 

PÍSOMNÁ ČASŤ pozostáva zo štyroch častí: 

1) POČÚVANIE  S POROZUMENÍM ALEBO DIKTÁT 

Počúvanie s porozumením Kandidát si vypočuje 
2x  nahrávku (alebo ho examinátor dvakrát prečíta). 
Potom kandidát dokáže porozumenie textu vypracovaním zadaných úloh. 
Kandidát pracuje bez slovníka. 

Diktát. Examinátor najprv prečíta celý text bežnou hovorovou rýchlosťou,
aby kandidátov oboznámil s obsahom. Nasleduje diktovanie pomalším tempom, 
nie po slovách, ale po významových celkoch vety. 
Nakoniec examinátor text zopakuje o niečo pomalším tempom, 
ako je bežná hovorová rýchlosť, aby si kandidát doplnil či opravil medzery a chyby. 
Kandidát nepoužíva slovníky ani iné pomôcky.

2) ČÍTANIE S POROZUMENÍM

Porozumenie čítaného cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu 500 až 600 slov. 
Stupeň porozumenia sa hodnotí na základe vypracovania zadaných úloh. 
Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovník.

3) PREKLAD DO RUŠTINY 

Preklad je zameraný na overenie jazykových kompetencií 
správneho používania gramatických a lexikálnych štruktúr 
zodpovedajúcich danej jazykovej úrovni. 
Slovenský text je v rozsahu 100 plnovýznamových slov. 
Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu ruského jazyka, nie doslovne,
 teda zachovávajúc význam textu využívať  jazykové špecifiká ruského jazyka.. 

4) VOĽNÁ TÉMA

Tému, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém a vypracuje ju v rozsahu 180 -220 slov. 
Pri preklade do ruštiny  a pri spracovaní voľnej témy kandidát používať môže slovník. Kandidát, ktorý v písomnej časti skúšky nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.    

 

ÚSTNA ČASŤ má štyri časti: 

1) PRÁCA S TEXTOM  alebo VIZUÁLNY STIMUL

 V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 min.) sa kandidát oboznámi s textom,
ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, 
prípadne diskusie o obsahu textu. 
Pri vizuálnom stimule sa kandidát v rámci prípravy oboznámi s obrazovým podnetom 
/grafy, fotografie, obrázky, koláž/, slovne ho popíše, 
analyzuje a reaguje na otázky skúšajúcich.

2) KONVERZAČNÁ TÉMA

Sylaby konverzačných tém sú uvedené nižšie.. 
Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, 
predniesť svoje spracovanie témy samostatne, v ucelenom prejave, 
preukázať zodpovedajúcu slovnú zásobu, vhodne reagovať na otázky. 

3) REÁLIE

Sylaby reálií sú tiež uvedené nižšie. 
Kandidát má ukázať, že pozná zemepisno- hospodárske, kultúrno-politické a historické pomery Ruskej federácie. 
Odporúčame serióznu prípravu kandidáta na všetky otázky, 
vyžaduje sa odpoveď obsahujúca konkrétne fakty. 
Potrebné znalosti o týchto faktoch môže kandidát získať z učebníc zemepisu a dejepisu, 
z konverzačných príručiek, z dennej tlače alebo z cudzojazyčného vysielania správ. 

4) PREČÍTANÁ  LITERATÚRA 

Kandidát uvedie v prihláške tri tituly, ktoré prečítal. 
Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov ruskej literatúry. 
Z uvedených titulov examinátor vyberie jedného autora, 
ktorého kandidát zaradí do literárneho obdobia a v stručnosti rozpovie obsah diela, 
zameria sa na charakteristiku postáv a význam daného diela.

Odporúčané tituly na prípravu na štátnu jazykovú skúšku: 

  • Reálie rusky hovoriacich krajín (A.Fozikoš, T.Reiterová)
  • Ruská konverzácia pre štátnicové kurzy (V.Šebestová a kol.)
  • Raduga I.,II.,III.- ruština pre stredné a jazykové školy
  • Vstreči s Rossijej (E.Kollárová-Ľ.B.Trušinová)
  • Gramatika ruštiny (Baláž-Čabala)
  • Marija Ivanova: Ruština - Otázky & Odpovědi   
  • J. Vacková a kolektív: Ruština pro pokročilé 
  • Aktuálna denná tlač 
  • Beletria

 

SYLABY FAKTOGRAFICKÝCH  TÉM

 1. Физическая география Российской Федерации.

 2. Экономическая география Российской Федерации.

 3. Население, социальная структура общества.

 4. Формы правительства в РФ – история и современность.

 5. Образование в РФ.

 6. Русский язык, его место в системе славянских языков.

 7. Искусство (живопись, скульптура, музыка, фильм, театр…).

 8. Наука и техника – выдающиеся представители.

 9. Средства массовой информации ( печать, телевидение, радио …).

 10. Основные направления в русской литературе.

 11. Типичный образ жизни: праздники, обычаи, обряды, способ жизни, 
 жизненный уровень.

 12. Обзор исторических событий на территории современной России.

 13. Москва – столица России.

 14. Санкт-Петербург – культурный центр России (история и современность).

 

SYLABY KONVERZAČNÝCH TÉM  

1. Свободное время человека, отпуск, каникулы, увлечения.

2. Моя профессия, моя любимая личность, личность, 
которая повлияла на меня, внешность и черты характера.

3. Наш город, район, область. Города и места, достопримечательности.

4. Я и моя семья, в семейном кругу.

5. Питание, Типичные блюда русской и словацкой кухни.

6. В магазине, покупки, услуги.

7. Забота о здоровье человека и питание. Здоровый образ жизни.

8. Человек и природа, окружающая среда, погода, времена года.

9. Человек и искусство, культура.

10. Средства передвижения - путешествие.

11. Сотрудничество между странами Европы. Вопросы, волнующие современного человека.

12. Город или деревня? Где вы предпочитаете жить?

13. Изучение иностранных языков, мультикультурное общество, 
образование не кончается государственным экзаменом.

14. Спорт в жизни человека.