Základná štátna jazyková skúška zo španielskeho jazyka

Pozostáva z dvoch častí: písomnej a ústnej. 
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky. 

Písomná časť:

1.Počúvanie s porozumením Kandidát si vypočuje 2 x  nahrávku,potom  dokáže porozume-nie  vypracovaním zadaných úloh. Kandidát pracuje bez slovníka. 

2. Porozumenie písomného textu. Porozumenie čítaného textu v španielskom jazyku v celkovom rozsahu 500-600 slov dokáže kandidát vypracovaním zadaných úloh. Nie je dovolené používať slovník. 

3. Preklad do španielčiny. Preklad je zameraný na overenie jazykových kompetencií 

správneho používania gramatických a lexikálnych štruktúr zodpovedajúcich danej jazykovej

 úrovni. Slovenský text je v rozsahu 100 plnovýznamových slov. Kandidát má dokázať schop-nosť prekladať v duchu španielskeho jazyka, nie doslovne, teda zachovávajúc význam textu 

využívať jazykové špecifiká španielskeho  jazyka. 

4. Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, vypracuje ju v rozsahu 180- 220 slov. Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť. Pri preklade do španielčiny a voľnej téme môže kandidát používať slovník. 

Ústna časť:

1. Práca s textom. V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 min.) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta. Nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku. 

2. Konverzačná téma. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie témy samostatne, v ucelenom prejave, preukázať slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázky.

3. Reálie. Kandidát má ukázať, že pozná zemepisno-hospodárske, kultúrno-politické a historické pomery Španielska a Latinskej Ameriky. Vyžaduje sa odpoveď obsahujúca konkrétne fakty.

4. Literatúra. Kandidát uvedie v prihláške 3 tituly, ktoré prečítal. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Z uvedených titulov examinátor vyberie jeden titul, autora ktorého kandidát zaradí do literárneho obdobia, v stručnosti rozpovie obsah diela, zameria sa na charakteristiku postáv a význam daného diela. 

 

SYLABY REÁLIÍ

1. Geografía de España (Relieve, ríos y costas, clima, medio ambiente)
2. Breve historia de España. La formación histórica, Al-Andalus, Siglos de Oro, Los Reyes  

    Católicos, Guerra Civil Española, Dictadura de Francisco Franco 

3. El descubrimiento de un Nuevo Mundo. Los pueblos indígenas de América
4. Sistema político y economía de España (división administrativa, turismo, comercio, agricultura, pesca)
5. Sistema educativo. El Instituto Cervantes
6. Cultura (pintura, música, cine)
7. Gastronomía española (platos típicos, productos tradicionales)
8. Personajes famosos de la historia hispana (ganadores hispanos de Premio Nobel)
9.  Ciudades españolas más importantes (Madrid, Barcelona, Granada, Segovia)
10. Actualidad en España (medio ambiente, terrorismo, inmigración) 
11.  Hispanoamérica. Geografía, breve historia y algunos razgos culturales
12. Fiestas, costumbres y tradiciones (tapeo, Reyes Magos, Corridas de toros, siesta)
13. Mi escritor favorito de España (su vida y trabajo)
14. Mi escritor favorito de Hispanoamérica (su vida y trabajo)

 

SYLABY KONVERZAČNÝCH TÉM 

 1. Familia. El concepto tradicional va cambiando
 2. Vivienda. Mi casa es tu casa. La edad ideal para salir de casa de los padres. Comprar o alquilar un piso.
 3. Tiempo libre. El horario español y ocio
 4. Moda. Prendas de vestir. Las modas vuelven. Menos es más
 5. Profesiones. Mi trabajo. Los motivos principales del empleo del hombre
 6. De compras. Buena o mala suerte al comprar
 7. Educación y enseñanza. Éxitos y derrotas, así es la vida
 8. Viajes y medios de transporte. El transporte de futuro
 9. Fiestas típicas de España.  Tradiciones navideñas
 10. Alimentación. ¿Comida lenta o comida rápida?
 11. Medio ambiente y su protección. Reciclar o morir, esa es la cuestión
 12. Deporte. Lo importante no es ganar, sino participar 
 13. Cuerpo humano y enfermedades. Más vale prevenir que curar
 14. Medios de comunicación e información. ¡La prensa, el cuarto poder...!

 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA (ČÍTANIE):

 1. ALAS „CLARÍN“, Leopoldo: Lásky pani Ozoresovej (La Regenta)
 2. ALLENDE, Isabel: Dom duchov (La casa de los espíritus)
 3. BLASCO IBÁÑEZ, Vicente: Krvavá aréna (Sangre y Arena)
 4. CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: Život je sen (La vida es sueño)
 5. CELA, Camilo José: Rodina Pascuala Duarteho (La familia de Pascual Duarte)
 6. CELA, Camilo José: Úľ (La colmena)
 7. CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel de: Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha)
 8. CERVANTES Y SAAVEDRA, Miguel de: Príkladné novely (Novelas ejemplares)
 9. DELIBES, Miguel: Ľúbostné listy rozkošníckeho šesťdesiatnika (Cartas amorosas de un sexagenario voluptuoso)
 10. DELIBES, Miguel: Blahoslavení chudobní duchom (Los santos inocentes)
 11. GALDÓS, Benito Pérez: Doňa Perfecta (Doña Perfecta). Fortunata a Jacinta
 12. GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Sto rokov samoty (Cien años de soledad)
 13. GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Kronika vopred ohlásenej smrti (Crónica de una muerte anunciada)
 14. GARCÍA LORCA, Federico: Krvavá svadba (Bodas de sangre)
 15. GOYTISOLO, Juan: Na predmestí Barcelony (La Resaca)
 16. MOLINA, Tirso de: Sevillský zvodca a kamenný hosť (Comedia de burlador de Sevilla y convidado de piedra)
 17. QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco Gómez de: Život furtáka (Historia de la vida del buscón)
 18. UNAMUNO, Miguel de: Hmla (Niebla)
 19. VEGA CARPIO, Lope Félix de: Hrdinská dedina (Fuente Ovejuna)
 20. ZORILLA, José: Don Juan (Don Juan Tenorio)